Dyje

Dyje – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 69,500 (ústí Jevišovky) až ř. km 83,600 (Hevlín)

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru bylo vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Dyje – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 69,500 (ústí Jevišovky) až ř. km 83,600 (Hevlín)“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Konečným cílem projektu je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále jen PBPO) a protipovodňových opatření (dále jen PPO) lokalizovaných na vodním toku Dyje v úseku ř. km 69,500 (ústí Jevišovky) až ř. km 83,600 (Hevlín).

Realizace PBPO si klade následující dílčí cíle: a) plné obnovení potenciální retenční kapacity údolní nivy Dyje ve volných tratích mimo zastavěná území obcí (zpomalení povrchového odtoku, zvýšení retenční kapacity nivy), b) výstavbu PPO ve volné údolní nivě Dyje (odsazené hrázové systémy, suché ochranné nádrže).

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 3 090 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 2 626 500 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 154 500 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Průvodní a technická zprávaSouhrnná zpráva