Jevíčka

Jevíčka, km 0,000 – 11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka – přírodě blízká protipovodňová opatření

Předmětem záměru bylo vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Jevíčka, km 0,000 – 11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka – přírodě blízká protipovodňová opatření“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku a v údolní nivě Jevíčky v úseku ř. km 0,000 (soutok s Třebůvkou) – 11,400 (zaústění Úsobrnského potoka).

Z pohledu protipovodňové ochrany je cílem záměru zejména posílení přirozené retenční kapacity údolní nivy Jevíčky a dále zlepšení odtokových poměrů v zastavěném území obce Chornice. Principem navržených opatření je maximální využití disponibilní retenční kapacity přirozené inundace toku a dále kapacitní úprava koryta v kombinaci s ochranou zastavěných částí obce ohrázováním.

Celková cena díla byla ve výši 3 168 000 Kč bez DPH.

Přílohy:

Souhrnná technická zprávaPřehledná situace, priority řešení