Krupá

Krupá – obnova přirozené hydromorfologie, retenční kapacity toku a nivy a přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku ř. km 6,350 až ř. km 12,450

Předmětem záměru bylo vypracování studie proveditelnosti "Krupá – obnova přirozené hydromorfologie, retenční kapacity toku a nivy a přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku ř. km 6,350 až ř. km 12,450".

Cílem dokumentace je navržení souboru opatření na toku a v přilehlé nivě toku Krupá v lokalitě č. 1 Krupá nad Starým Městem ř. km 10,750 – 12,450 a lokalitě č. 2 Krupá pod Starým Městem v ř. km 6,350 – 9,250. Z hlediska opatření se jedná o komplexní revitalizaci toku a nivy v parametrech daných geomorfologickým typem toku a územnětechnických limitů. V nivě je na základě geomorfologické analýzy toku navrženo větvící se koryto toku Krupé, které je vázané na údolnici. V době zvýšených průtoků bude docházet k rozlivům do nivy a tůní, takže budou obnoveny podmínky, které jsou charakteristické pro přirozené a přírodě blízké toky a jejich nivy. Součástí realizačních opatření jsou výsadby nivní vegetace (doprovodné břehové porosty toku, ramen a tůní) dle příslušných stanovištních podmínek. Realizací opatření dojde k posílení retenčního potenciálu území. Navržené prvky protipovodňové ochrany primárně vychází z principů přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Celková cena díla byla ve výši 1 850 000 Kč bez DPH.

Přílohy:

Studie proveditelnosti (průvodní zpráva + souhrnná technická zpráva) – Přehledná situace řešeného území