Litava II

Litava II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 16,000 (Újezd u Brna) až ř. km 24,000 (Slavkov u Brna)

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Litava II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 16,000 (Újezd u Brna) až ř. km 24,000 (Slavkov u Brna)“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Konečným cílem projektu je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále jen PBPO) a protipovodňových opatření (dále jen PPO) lokalizovaných na vodním toku Litava v úseku ř. km 16,000 (Újezd u Brna) až ř. km 24,000 (Slavkov u Brna).

Realizace PBPO si klade následující dílčí cíle: a) plné obnovení potenciální retenční kapacity údolní nivy Litavy ve volných tratích mimo zastavěná území obcí (zpomalení povrchového odtoku, zvýšení retenční kapacity nivy), b) výstavbu PPO ve volné údolní nivě Litavy (odsazené hrázové systémy, suché ochranné nádrže).

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 956 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 662 600 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 97 800 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Souhrnná technická zpráva vyhodnocení stávajícího stavuSouhrnná technická zpráva návrhu opatření