Litava

Litava – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 5,000 (Měnín) až ř. km 16,000 (Újezd u Brna)

Studie realizovaná v roce 2011 byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržností (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem zadavatele je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku Litava. Původně byl pro zpracování navržen úsek od křížení s dálnicí D2 u Opatovic (ř. km 5,000) po katastr obce Újezd u Brna (ř. km 16,000). Vzhledem ke skutečnosti, že obec Újezd u Brna v průběhu přípravy zadání deklarovala zájem řešit přírodě blízká protipovodňová opatření na svém území samostatně, navrhla studie na katastrálním území Újezd u Brna pouze obecné zásady řešení. Pro zachování původního rozsahu prací provedl projektant návrh opatření i v úseku Litavy na soutoku s řekou Svratkou. Výsledný rozsah podrobného zpracování studie proveditelnosti je tedy úsek Litavy od soutoku s řekou Svratkou (ř. km 0,000) po hranici katastru obce Újezd u Brna (ř. km 12,000). Obecné zásady řešení jsou navrženy také pro k. ú. Újezd u Brna (ř. km 16,000).

SOp 01 – Cézavy km 0,000 až 1,221

SOp 03 - Zahrady u lesa km 2,325 až 3,188

SOp 04 – Dlouhý km 3,188 až 4,970

SOp 02 – Druhý km 1,221 až 2,325

SOp 07 – Pod vinohrádky km 7,595 až 9,620

SOp 05 – Libušky km 4,970 až 7,193

SOp 06 – Velký rybník km 7,193 až 9,620

SOp 07 – Pod vinohrádky km 7,595 až 9,620

SOp 08 – Vodní nádrž Žatčany km 9,745 až 11,415

SOp 09 – U kelta km 9,620 až 12,275

SOp 10 – Nové louky km 12,275 až 13,792

SOp 11 – Pasoňky km 11,524 až 14,146

SOp 12 – Za mlýnem km 14,146 až 16,150

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 518 000 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 290 300 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 75 900 Kč (5%), a příspěvek Povodí Moravy, s.p. 151 800 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Souhrnná technická zprávaSituace