Luhačovický potok

Luhačovický potok – Návrat k přírodnímu charakteru toku

Předmětem záměru bylo vypracování studie podélné revitalizace toků a nivy „Luhačovický potok – Návrat k přírodnímu charakteru toku“. Předmětem revitalizační studie je vyřešení základní koncepce celého území, posouzení realizovatelnosti a zpracování podrobného návrhu územně technického řešení pro vybrané úseky a lokality.

Cílem studie je definovat reálné parametry záměru v návaznosti na územně-technické podmínky a majetkoprávní vztahy. Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb podélné revitalizace vodních toků a nivy na vodním toku a v údolní nivě Luhačovického potoka v úseku km 0,000 – 6,275 a km 12,783 – 26,400. Záměrem navrženého řešení je pojmout problematiku revitalizace Luhačovického potoka a jeho povodí z komplexního pohledu a zajistit dlouhodobě rovnovážný stav v povodí. Navrhovaná opatření budou řešena v kontextu stávajících územních limitů lokality.

Z hlediska studie jsou stěžejní opatření: revitalizace Luhačovického potoka; revitalizace nivy nad Luhačovickou nádrží; úprava konce vzdutí Luhačovické nádrže. Doplňkově nebo okrajově řeší studie: revitalizace přítoků, revitalizace v ploše povodí – protierozní úpravy; malé vodní nádrže, bodové zdroje znečištění a hospodaření na nádrži.

Celková cena díla byla ve výši 2 972 680 Kč bez DPH.

Přílohy:

Průvodní (souhrnná) zpráva - Celková (přehledná) situace