Migrační překážky: Morava

Migrační zprůchodnění řeky Moravy a jejích ramen od Hodonína po Litovelské Pomoraví

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem studie proveditelnosti je vyřešení základní koncepce migrační prostupnosti příčných překážek na hodnoceném úseku. Dalším bodem studie jsou návrhy migračních staveb včetně jejich základních parametrů, posouzení jejich realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu územně technického řešení.

Výstupem studie je konkrétní zadání územnětechnických parametrů u každé realizovatelné stavby, které budou sloužit jako podklad pro zahájení zpracovávání projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

Cílem studie proveditelnosti je vyjasnit podmínky realizace a technická řešení revitalizačního opatření a opatření ke zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích s ohledem na majetkoprávní vazby.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 058 497,50 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 899 722,45 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 52 924,85 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Souhrnná zpráva