Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Moravy a dílčím povodí Dyje

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Obsahem projektu jsou návrhy opatření, které mohou ve vazbě na přehledy opatření shromážděné ve zpracovaných dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Moravy a dílčím povodí Dyje výrazným způsobem přispět ke snížení povodňových rizik v hydrologických celcích dílčích povodí. Za výrazné snížení povodňových rizik je považováno postupné dosažení přijatelné míry rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. Z výsledků map povodňového nebezpečí a povodňových rizik vyplynula nedostatečná ochrana území na soutoku řeky Moravy a Moštěnky (Kroměříž) a na soutoku Jihlavy, Oslavy a Rokytné (Ivančice). Pro tyto úseky toků s významným povodňovým rizikem nebyla dosud komplexně řešena protipovodňová ochrana. Jedná se o obce Kroměříž a Ivančice. Délka úseku soutoku Moravy a Moštěnky je 43,8 km. Délka úseku soutoku Jihlavy, Oslavy a Rokytné je 8,2 km.

Výstupem projektu jsou návrhy opatření na ochranu před povodněmi typu:

  • zvýšení retence vody v povodí
  • retardace odtoku z povodí
  • návrhu změn územně plánovací dokumentace
  • technických protipovodňových opatření
  • návrhu na rozšíření sítě měrných profilů

Na projekt byla poskytnuta podpora (dotace EU) z Fondu soudržnosti ve výši 1 268 965 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 74 645 Kč.

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: POVODÍ MORAVY, S.P.