Okluky

Okluky – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 – 6,680

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Okluky – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 – 6,680“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku a v údolní nivě Okluky v úseku km 0,000 – 6,680, tedy od soutoku s Moravou v obci Moravské Předměstí po most u lokality Obora. Z pohledu protipovodňové ochrany je cílem záměru zejména posílení přirozené retenční kapacity údolní nivy Okluky a dále zlepšení odtokových poměrů v zastavěném území obce Ostrožské Předměstí. Principem navržených opatření je maximální využití disponsibilní retenční kapacity přirozené inundace toku a dále kapacitní úpravy koryta v zastavěných částech obce s přihlédnutím k využití vodního toku jako součásti vnitřní architektury obce.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 810 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 538 500 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 90 500 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Průvodní zpráva - Přehledná situace souborů opatření