PBPPO v povodí Želetavky a dalších kritických povodích nad Vranovskou přehradou

Předmětem studie je vypracování kompletního díla s názvem „PBPPO v povodí Želetavky a dalších kritických povodích nad Vranovskou přehradou“.

Dílem se rozumí provedení a zpracování studie proveditelnosti pro výše jmenovanou akci v souladu se stejnojmenným projektovým záměrem zpracovaným společností Povodí Moravy, s.p. v květnu 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami, standardy, směrnicí Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/ES), směrnicí Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60ES), národními plány povodí, plány dílčích povodí, plány pro zvládání povodňových rizik, metodikou MŽP, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření (zveřejněnou na www.povis.cz), metodikou „Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu technickobezpečnostního dohledu“.

Dílo je zpracováno v těchto základních etapách:

  • Shromáždění a zpracování podkladů pro návrh územně-technických parametrů stavby – zejména podrobné vymezení zájmového území studie, vytvoření geodetických podkladů, základní biologické hodnocení dotčeného území (včetně závěrečného hodnocení a doporučení), hydromorfologická a splaveninová analýza, analýza a vyhodnocení územně-plánovací dokumentace, identifikace majetkoprávních vztahů a dotčených subjektů.
  • Návrh základních územně-technických parametrů stavby a jejich projednání – zejména návrh základních parametrů stavby, členění na stavební objekty a jejich charakteristiky, základní hydrotechnické výpočty navrhovaných úprav, hodnocení protipovodňového efektu, vymezení situačního řešení, analýzy, zajištění a vyhodnocení územně technických podkladů, zajištění stanovisek vlastníků dotčených pozemků, projednání se všemi dotčenými subjekty správními orgány a příslušnými administrátory předpokládaného zdroje pro financování záměru.
  • Vyhodnocení a návrh výsledných územně-technických parametrů stavby a zadání pro zpracování dokumentace pro územní řízení – zejména vyhodnocení analýz územně technických podkladů, vyhodnocení dopadu na kvalitu vody, hydrotechnické posouzení, provedení korektur výchozího záměru a návrh výsledné územně technické koncepce stavby, zadání pro zpracování dokumentace pro územní řízení, zadání pro zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a propočet realizačních nákladů.

Celková cena studie je 4 750 000 Kč bez DPH.

Studie je kofinancována z Fondu soudržnosti.

Přílohy:

Přehledná mapa zájmového území - Průvodní zpráva