Povodí horní a střední Moravy

Povodí horní a střední Moravy – vyhodnocení hydromorfologického stavu a návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření na vybraných vodních tocích (490 km) dle požadavků Rámcové směrnice o vodách

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování odborného mapového a datového podkladu (studie) na vybraných úsecích vodních toků v povodí horní a střední Moravy.

Předmětem studie je: 1) vyhodnocení hydromorfologického stavu vybraných úseků vodních toků a niv, 2) zpracování návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření (koncepce PBPO), 3) stanovení priorit navržených PBPO ve vazbě na navazující přípravu realizace konkrétních akcí. Navržená PBPO budou zapracována do následných etap plánovacích dokumentací oblastí povodí.

Zpracování studie představuje úvodní etapu. Konečným cílem je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále jen PBPO) na tocích v povodí horní a střední Moravy.

Studie si klade následující dílčí cíle: a) vyhodnotit aktuální hydromorfologický stav vybraných vodních toků a niv v souhrnné délce 490 km, b) navrhnout konkrétní PBPO s cílem zlepšit stupeň protipovodňové ochrany v jednotlivých úsecích vodních toků a zároveň zlepšit ekologické funkce vodních toků a niv (dobrý hydromorfologický stav), c) navrhnout a stanovit rozsah případných kompenzačních opatření, pokud v případě dosažení dobrého hydromorfologického stavu nebude v daném úseku toku proveditelné, d) stanovit priority pro realizaci navržených PBPO, včetně vyhledání okruhu vhodných investorů a dotačních titulů, využitelných pro realizaci stavby, e) projednat získané výsledky se zainteresovanými subjekty (Povodí Moravy s.p, MŽP ČR, AOPK ČR apod.).

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 911 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 624 350 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 95 550 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Studie – textová část