Rokytná

Rokytná, km 69,781 – 88,850 od soutoku se Štěpánovickým potokem po pramen – přírodě blízká protipovodňová opatření

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku a v údolní nivě Rokytné v úseku ř. km 69,781 (soutok se Štěpánovickým potokem) – 88,850 (pramen Rokytné). Z pohledu protipovodňové ochrany je cílem záměru zejména posílení přirozené retenční kapacity údolní nivy Rokytné a dále zlepšení odtokových poměrů v zastavěném území obcí Jaroměřice nad Rokytnou, Lesůňky, Kojetice a Rokytná nad Rokytnou. Principem navržených opatření je maximální využití disponibilní retenční kapacity přirozené inundace toku a dále kapacitní úprava koryta v kombinaci s ochranou zastavěných částí obce ohrázováním.

Cíle projektu:

  • maximální využití přirozené retenční kapacity volné údolní nivy Rokytné v řešeném úseku
  • obnovení přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy (omezení stávající kapacity koryta, zpomalení povrchového odtoku)
  • snížení stávající průtokové kapacity koryta bude dosaženo obnovením přirozených geomorfologických parametrů (předpokládá se snížení průtokové kapacity na přirozený návrhový průtok v rozmezí cca Q30d – Q1
  • zvýšení průtočné kapacity koryta v zastavěném území obcí Jaroměřice nad Rokytnou, Popovice, Lesůňky, Kojetice a Rokytná nad Rokytnou(složený profil, přírodě blízká úprava kynety koryta)
  • doplnění ochrany obce Rokytná nad Rokytnou odsazenými hrázovými systémy
  • omezení projevů plošné eroze na zemědělské půdě v prostoru aktivní inundace

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 787 500 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 519 375 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 89 375 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Souhrnná technická zprávaZávěrečná zpráva