Svitavsko

Studie vodního prostředí na Svitavsku

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování komplexní studie vodního prostředí na Svitavsku, která prověří všechny známé skutečnosti a souvislosti ovlivňující stav vod v dílčím povodí řeky Svitavy od pramene po jižní hranici s CHOPAV Východočeská křída, tzn. k hranici k. ú. Rozhraní a Stvolová, k příčnému profilu Svitavy Rozhraní v ř. km 68,137.

Cílem projektu je zlepšit stav vod v zájmovém území navrhnutím vhodných opatření na základě provedených komplexních analýz území a činností v něm probíhajících z pohledu množství a jakosti vod a protipovodňové ochrany zastavěných a zastavitelných území.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 4 887 500 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 4 154 375 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 244 375 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Zpráva IZpráva II