Svratka, Herálec

Svratka, km 163,000 – 170,400 – přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Základním principem řešení je využití prostoru nivy nad i pod obcí k transformaci povodňových průtoků a optimalizace povodňové ochrany v městské části k dosažení odpovídající povodňové ochrany obce Herálec.

Navrhovaná opatření budou zaměřena zejména na dosažení následujících efektů:

  • maximální využití přirozené retenční kapacity údolní nivy
  • obnovení přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy (úprava břehu, modelace terénu, tvorba bermy a sekundární nivy)
  • obnovení přirozených geomorfologických parametrů
  • optimalizace ochranných hrázových systémů v obci s důrazem zapojení do architektury obce v kombinaci s dobrými morfologickými parametry

Cílem předkladatele záměru je studie proveditelnosti realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na řece Svratka u obce Herálec. Jedná se o úsek od hráze rybníka nad obcí Svratka (km 163,000) po hospodářský most na hranici katastrálního území Kocanda nad obcí Herálec (km 170,450).

Účelem studie je zvýšení protipovodňové ochrany zastavěných částí obce Herálec a podpora tlumivých rozlivů do nivy nad i pod obcí.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 640 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 544 000 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 32 000 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Průvodní a technická zprávaPřehledná situace řešeného území