Svratka II

Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) – 26,370 (Rajhrad – Holasice)

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v ř. km 2,000 (delta ve VN Nové Mlýny) – 26,370 (Rajhrad – Holasice)“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Konečným cílem projektu je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále jen PBPO) a protipovodňových opatření (dále jen PPO) lokalizovaných na vodním toku Svratka v úseku ř. km 2,000 (delta ve VN Nové Mlýny) – 26,370 (Rajhrad – Holasice).

Realizace PBPO si klade následující dílčí cíle: a) plné obnovení potenciální retenční kapacity údolní nivy Svratky ve volných tratích mimo zastavěná území obcí (zpomalení povrchového odtoku, zvýšení retenční kapacity nivy), b) výstavbu PPO ve volné údolní nivě Svratky (odsazené hrázové systémy, suché ochranné nádrže), c) zlepšení stupně protipovodňové ochrany obcí Vojkovice, Židlochovice, Nosislav, Velké Němčice a Uherčice, včetně zlepšení funkčního využití vodního toku jako součásti vnitřní architektury obce.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 4 790 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 4 071 500 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 239 500 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Technická zpráva - Souhrnné vyhodnocení studie proveditelnosti