Valová

Valová – Obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 až ř. km 8,113

Cílem studie je vymezit na zájmovém úseku toku soubor staveb, jejichž účelem je zajištění dobrého ekologického stavu (potenciálu) za pomocí přetvarování stávajícího upraveného koryta a jeho doplnění a doprovodné prvky (břehové a doprovodné porosty, biotopní tůně apod.), včetně revitalizace údolní nivy.

Součástí revitalizace řeky by mělo být využití potenciální retenční kapacity údolní nivy, zpomalení povrchového odtoku a vyhodnocení území z hlediska přírodě blízké protipovodňové ochrany.

Studie je rozčleněna na analytickou a návrhovou část.

V rámci analytické části byl proveden optimální návrh revitalizace Valové a protipovodňové ochrany. Návrh vycházel zejména z vlastnických vztahů, potenciální morfologie toku, potřeby protipovodňové ochrany, hydrotechnických výpočtů a dalších územních limitů. Toto řešení bylo projednáno s dotčenými obcemi a vlastníky.

V rámci návrhové části byl optimální návrh revitalizace Valové a protipovodňové ochrany upraven a rozdělen do etap dle výsledků projednání s dotčenými subjekty. Výsledný návrh a etapizace vycházel zejména z vlastnických vztahů, potenciální morfologie toku, potřeby protipovodňové ochrany, hydrotechnických výpočtů a dalších územních limitů.

Celková cena díla byla ve výši 1 796 000 Kč bez DPH.

Přílohy:

Studie proveditelnosti (analytická část)Studie proveditelnosti (návrhová část) - Přehledná mapa území