Živá Šatava

Na studii „Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) – 26,370 (Rajhrad – Holasice)“ navázala studie Živá Šatava

Studie byla hrazena z dotace JMK 2016 ve výši 392.000,00 Kč na základě smlouvy JMK č. 037424/16/OKH.

Studie v analytické a návrhové části řešila komplexní problematiku říčky Šatavy v prostoru říční nivy. Studie prověřila možnosti přírodě blízkého trasování koryta s přihlédnutím na protipovodňovou ochranu obcí, zvýšení retence vody v krajině, zvýšení biodiverzity říční krajiny a řešení stávajících odvodňovacích soustav. Navrhla nápravná opatření a prověřila proveditelnost jejich realizace ve vymezeném území.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 

Analytická část, která provedla obecný popis řešeného území jak z pohledu klimatologie, pedologie, geologie, a hydrologie, tak z pohledu na historický vývoj úprav vodních toků. Tento popis doplnila analýzou územně technických limitů (ÚPD, inženýrské sítě, lokality ZCHÚ, SPA, EVL, aj., ÚSES) a hydrotechnickým posouzením stávajícího rozsahu zátopy a identifikací ohrožených objektů.

Návrhová část, která zpracovává koncepci řešení pro celé zájmové území doplněnou přehlednou mapou návrhových ploch a podélným profilem Šatavy. Koncepce byla následně rozpracována do dvanácti podrobných stavebních objektů. Pro tyto objekty byl vytvořen Podrobný popis navrhovaných opatření vč. návrhových parametrů, dále podrobná situace navrhovaného opatření na podkladu katastrální mapy se zákresem sítí a jiných relevantních územních limitů, příčné, podélné a vzorové profily, respektive vývojová schémata nebo vizualizace. Výpočtem byla stanovena účinnost navrhovaných opatření.

Rozsah, způsob a podrobnost zpracování studie umožňuje systémový přístup k řešení revitalizačních a přírodě blízkých opatření v lokalitě. Spolu s předcházející studií proveditelnosti "Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy km 2,000 (delta ve VDNM) až km 26,370 (Rajhrad – Holasice)" umožňuje komplexně přistoupit k řešení celé řeky Šatavy. Vzhledem k intenzivní komunikaci a spolupráci s dotčenými obcemi během přípravy představuje studie styčný bod spolupráce obcí a správce toku, což výrazně posiluje realizovatelnost návrhů.

Poskytovatel Dotace: Jihomoravský kraj

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.