Úvodní stránka

V rámci Operačního programu Životní prostředí http://www.opzp2007-2013.cz byly na Povodí Moravy, s.p. spolufinancovány studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření. Tyto studie vychází z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP a slouží jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí.