Dyje a Kyjovka

Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dyje a Kyjovky

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem studie je provedení prací a analýz týkajících se přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dyje (ř. km 0,000 – 45,943) a Kyjovky (ř. km 0,000 – 29,000). V rámci studie bude prověřeno koncepční řešení současného nevyhovujícího stavu levobřežního území kolem Dyje pod Novými Mlýny až po soutok s řekou Moravou a území mezi řekou Kyjovkou a řekou Moravou pod Hodonínem.

Cílem navrhované studie je navázat na zpracované koncepční materiály a vyjasnit technická řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí řeky Dyje tak, aby se v rámci zvolené úrovně ochrany zamezilo vzniku povodňových škod, případně se významně omezily dopady povodňových situací na majetek i život občanů.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 4 900 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 4 165 000 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 245 000 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Průvodní zpráva - Souhrnná technická zpráva