Bečva

Bečva – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km 42,000 (Teplice nad Bečvou) až ř. km 57,000 (Lhotka nad Bečvou)

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Bečva – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km 42,000 (Teplice nad Bečvou) až ř. km 57,000 (Lhotka nad Bečvou)“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Konečným cílem projektu je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále jen PBPO) a protipovodňových opatření (dále jen PPO) lokalizovaných na vodním toku Bečva v úseku ř. km 42,000 (Teplice nad Bečvou) až ř. km 57,000 (Lhotka nad Bečvou).

Realizace PBPO si klade následující dílčí cíle: a) plné obnovení potenciální retenční kapacity údolní nivy Bečvy ve volných tratích mimo zastavěná území obcí (zpomalení povrchového odtoku, zvýšení retenční kapacity nivy), b) výstavbu PPO ve volné údolní nivě Bečvy (odsazené hrázové systémy, suché ochranné nádrže), c) zlepšení stupně protipovodňové ochrany obcí Choryně v návaznosti na plánované parametry ochranné nádrže Teplice, včetně zlepšení funkčního využití vodního toku jako součásti vnitřní architektury obce.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 3 690 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 3 136 500 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 184 500 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Závěrečná zpráva - Návrh výsledných parametrů stavby (shrnutí)Přehledná situace