Juhyně

Juhyně – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 (soutok s Bečvou) až ř. km 8,400 (Kelč)

Studie realizovaná v roce 2010 byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem studie je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku Juhyně v úseku od soutoku s Bečvou po katastr obce Kelč, které povedou ke zlepšení stupně protipovodňové ochrany v zastavěných územích obcí Choryně a Kelč, obnově využití potenciální retenční kapacity a obnově ekologických funkcí vodního toku a říční nivy Juhyně.

SO1 Revitalizace Juhyně ř.km 1,375 – 3,370 (k.ú. Choryně, Kladeruby)

  • SO1.1. Komplexní revitalizace toku a nivy Varianta č. 1
  • SO1.1. Nová trasa koryta revitalizovaného toku při zachování stávajícího toku Varianta č. 2
  • SO1.2. Retenční nádrž nad Choryní Varianta č. 2

SO2 Retenční nádrž, revitalizace Juhyně, ř.km 3,800 – 5,200 (k.ú. Kladeruby)

  • SO2.1. Retenční nádrž
  • SO2.2. Úprava nivelety dna ve stávající trase toku

SO3 Terénní val, složený lichoběžníkový profil, ř.km 5,200 – 6,780 (k.ú. Komárovice, Kelč –Nové Město, Kelč – Staré Město)

  • SO3.1. Terénní val
  • SO3.2. Složený lichoběžníkový profil ř.km 5,200 – 6,780
  • SO3.3. Rybí přechod

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 732 900 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 472 965 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 86 645 Kč (5%), a příspěvek Povodí Moravy, s.p. 173 290 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Textová částPřehledná situace Návrhová situace SO 01 situace řešení 1  SO 01 situace řešení 2SO 02 situace řešení SO 03 situace řešení