Bobrůvka

Bobrůvka, ř. km 4,500 – 9,350 od ústí Libochovky po Vrbku – přírodě blízká protipovodňová opatření

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Bobrůvka, ř. km 4,500 – 9,350 od ústí Libochovky po Vrbku – přírodě blízká protipovodňová opatření“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku a v údolní nivě Bobrůvky v úseku ř. km 4,500 (zaústění Libochovky v obci Dolní Loučky) až 9,350 (pod osadou Vrbka). Z pohledu protipovodňové ochrany je cílem záměru zejména využití retenčního potenciálu údolní nivy Bobrůvky a zlepšení odtokových poměrů v zastavěném území obce Dolní Loučky kapacitní úpravou koryta Bobrůvky v souladu s principy přírodě blízkých úprav toků.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 839 000 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 563 150 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 91 950 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Souhrnná technická zpráva návrhu opatřeníShrnutí studie