Morava

Morava, ř. km 269,500 – 271,550 – přírodě blízká protipovodňová opatření

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem záměru je vypracování studie proveditelnosti plánované stavby „Morava, ř. km 269,500 – 271,550 – přírodě blízká protipovodňová opatření“.

Cílem studie proveditelnosti je vyřešení koncepce a posouzení realizovatelnosti stavby.

Součástí studie proveditelnosti je zejména: 1) návrh výchozí územně-technické koncepce stavby, 2) lokalizace, identifikace a projednání všech stavbou dotčených subjektů a vazeb, 3) zpracování výsledného návrhu na základě provedeného projednání.

Výstupem studie je konkrétní zadání územně-technických parametrů stavby jako podklad pro následné vyhotovení dokumentace k územnímu řízení.

Zpracování studie proveditelnosti stavby představuje úvodní etapu záměru. Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku a v údolní nivě Moravy v úseku ř. km 269,500 (silniční most Nové Mlýny) – 271,550 (rameno Troubelka). Z pohledu protipovodňové ochrany je cílem záměru zejména posílení retenční kapacity údolní nivy Moravy a ochrana zastavěného území obce Mitrovice. Principem navržených opatření je maximální využití disponibilní retenční kapacity přirozené inundace Moravy v kombinaci s ochranou zastavěných částí obce odsazeným ohrázováním.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 197 800 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 018 130 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 59 890 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Průvodní a technická zprávaPřehledná situaceSouhrnné vyhodnocení studie proveditelnostiCelková situace návrhu opatření