POP Brno

Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na významných vodních tocích na území města Brna. Jedná se o řeku Svitavu v úseku km 0,000 – 10,926, Svratku v úseku km 38,945 – 56,187 a Leskavu km 0,000 – 1,600. Účelem studie je zvýšit protipovodňovou ochranu zastavěných částí města za předpokladu zachování maximální možné míry rozlivu v městské nivě. Okrajovou podmínkou řešení je nezhoršit povodňovou situaci na úseku toku pod městem. Základním principem řešení je využití odsazených protipovodňových hrází nebo zdí a využití prostoru nivy, který ohraničují, k dalším přírodě blízkým protipovodňovým opatřením a zlepšení morfologie toku a nivy. Součástí řešení je i zlepšení povodňové kapacity městských jezů a jejich migrační zprostupnění.

Cíle projektu:

  • maximální využití přirozené retenční kapacity údolní nivy na území města ponechané k rozlivům v rámci odstavených hrází
  • obnovení přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy (úprava břehu, modelace terénu, tvorba bermy a sekundární nivy)
  • obnovení přirozených geomorfologických parametrů
  • doplnění specifikace odsazených ochranných hrázových systémů
  • snížení povodňové hladiny snížením přelivné hrany jezu cca o 1 m (převod na pohyblivé konstrukce) a zajištění jejich migrační prostupnosti

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 9 848 500 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 8 371 225 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 492 425 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Přehledná situace - Svratka (Souhrnná technická zpráva)Svitava (Souhrnná technická zpráva)Leskava (Souhrnná technická zpráva) - Shrnutí studie