Svratka

Svratka - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 26,370 (Rajhrad) až ř. km 30,617 (Modřice) včetně výustní trati Bobravy

Studie realizovaná v roce 2010 byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zásady řešení studie

 • Řešení protipovodňové ochrany zastavěných částí území.
 • Využítí potenciálu retenční kapacity údolních niv v maximální míře.
 • Návrhy nesmí způsobit zhoršení protipovodňové ochrany zástavby žádné obce v zájmovém území ani pod ním.
 • Pro řešení protipovodňové ochrany bude využito přírodě blízkých principů.
 • Řešení problematiky dělení průtoků do ramen Svratky v rozpětí od m-denních vod po N-leté průtoky. Tato část je vyvolána potřebou znalosti průtokových režimů jednotlivých ramen pro efektivní návrh protipovodňové ochrany.
 • Řešení migračního zprůchodnění jednotlivých migračních tras. Tato potřeba je vyvolána návrhem dělení průtoků do ramen Svratky.
 • Posouzení možnosti výstavby příjezové MVE Rajhrad a zvýšení výroby stávající MVE Vojkovice.

Vstupní předpoklady studie:

 • zachování jezu Rajhrad a spádu na něm,
 • zachování příčných staveb na bočních ramenech Svratky,
 • prosazování migračního zprůchodnění Svratky krátkou i dlouhou variantou,
 • migrační zprůchodnění objektů na Bobravě.

Členění kapitol studie:

 • Návrh dělení průtoků do ramen Svratky
 • Migrační zprůchodnění vodních toků
 • Navržené úpravy vodních toků v jednotlivých úsecích
 • Využití retenční kapacity údolní nivy
 • Protipovodňová ochrana zástavby
 • Protierozní opatření v ploše povodí
 • Technické úpravy vodohospodářských objektů

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 460 000 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 229 100Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 72 300 Kč (5%), a příspěvek Povodí Moravy, s.p. 144 600 Kč (10%).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Průvodní zpráva Svratka - Přehledná situace Svratka