Vlára

Vlára, km 18,632 – 31,450, revitalizace toku a nivy od soutoku s Brumovkou po Vrbětice – přírodě blízká protipovodňová opatření

Studie je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem předkladatele záměru je realizace souboru staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření lokalizovaných na vodním toku a v údolní nivě Vláry v úseku ř. km 18,632 (betonokamenný skluz pod soutokem s Brumovkou) – 31,450 (lávka pro pěší nad Brodem ve Vrbětici). Z pohledu protipovodňové ochrany je cílem záměru zejména posílení přirozené retenční kapacity údolní nivy Vláry a dále zlepšení odtokových poměrů v zastavěném území obcí Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Jestřebí nad Vláří, Popov nad Vláří a Štítná nad Vláří. Principem navržených opatření je maximální využití disponibilní retenční kapacity přirozené inundace toku a dále kapacitní úprava koryta v kombinaci s ochranou zastavěných částí obce ohrázováním.

Cíle projektu:

 • maximální využití přirozené retenční kapacity volné údolní nivy Vláry v řešeném úseku
 • obnovení přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy (omezení stávající kapacity koryta, zpomalení povrchového odtoku)
 • snížení stávající průtokové kapacity koryta bude dosaženo obnovením přirozených geomorfologických parametrů (předpokládá se snížení průtokové kapacity na přirozený návrhový průtok v rozmezí cca Q30d – Q1)
 • zvýšení průtočné kapacity koryta v zastavěném území obce Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Jestřebí nad Vláří, Popov nad Vláří a Štítná nad Vláří (složený profil, přírodě blízká úprava kynety koryta)
 • doplnění ochrany obce Vrbětice a Štítná nad Vláří odsazenými hrázovými systémy
 • omezení projevů plošné eroze na zemědělské půdě v prostoru aktivní inundace

Realizace záměru naplňuje cíle Operačního programu Životní prostředí, OP 1 (1.3.1) a PO 6 (6.4). Kromě efektů v oblasti protipovodňové ochrany budou dosaženy i významné přínosy v obnově ekologických funkcí vodního toku a říční nivy, a to zejména:

 • zlepšení morfologie říčního koryta
 • zajištění plné migrační prostupnosti koryta v celé délce úpravy
 • obnovení přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy
 • obnovení přírodě blízké struktury nivní vegetace
 • obnovení přírodě blízké biodiverzity a dynamiky biotopů říční nivy

Navrhovaná opatření budou řešena v kontextu stávajících územních limitů lokality.

Celkové způsobilé výdaje na akci činily 1 288 400 Kč. Příspěvek z Fondu soudržnosti (dotace EU) byl poskytnut ve výši 1 095 140 Kč a příspěvek ze SFŽP ve výši 64 420 Kč.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Souhrnná technická zprávaZávěrečná zpráva